Planning

Welke stappen zijn nodig en wanneer?

Het project bestaat uit een aantal fasen:

Verkenningsfase                                                                                                                          afgerond in maart 2019

De verkenning heeft plaatsgevonden in de periode maart 2018 tot maart 2019. Tijdens deze verkenning is een aantal oplossingsrichtingen oonderzocht. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor de volgende fase, de planstudie. De resultaten zijn te lezen in de rapporten onder documenten.

Planstudie                                                                                                                                   half 2019 - half 2021

De planstudie Guisweg start half 2019. Tijdens de planstudie wordt nauwkeuriger en gedetailleerder onderzocht wat een mogelijke oplossing voor een herinrichting van het knelpunt kan zijn. De planstudie loopt naar verwachting tot de zomer van 2021. 

Die tijd is nodig om de oplossingen goed in beeld te krijgen. Ook onderzoeken we de impact van de verschillende oplossingen op natuur en milieu.  Omwonenden, sportverenigingen en bedrijven uit het gebied worden nauw betrokken bij de planstudie. Ook het betrekken van partners en het bestuurlijke besluitvormingsproces kosten tijd, die meegerekend is in die twee jaar. Aan het einde van de planstudie wordt een voorkeursoplossing vastgesteld.

Planuitwerking                                                                                                                                                    2021 - 2023

De planuitwerking volgt na de planstudie. Hierin staat de wijze van uitvoering van het project centraal. De planuitwerking gaat pas van start als er, vanuit alle betrokken partijen, toezeggingen zijn over de financiering. In deze fase worden de laatste details van de voorkeursoplossing uitgewerkt, planologische procedures worden doorlopen en de aanbesteding wordt voorbereid.

Realisatie en beheer                                                                                                                                          2024- 2025

Na de planuitwerking volgen de realisatiefase en de beheerfase. In de realisatiefase worden de werkzaamheden uitgevoerd om de maatregelen te realiseren. Dit is de fase waarin er daadwerkelijk ge- en verbouwd wordt. Belangrijk aandachtspunt: tussen de start van de planuitwerking en de start van de realisatie mogen maximaal 24 maanden zitten. Na de realisatiefase is het project klaar. Dan volgt de fase van beheer en onderhoud.foto Guisweg Zaanstad


foto spoorovergang Guisweg Zaanstad

Ga naar Zaanstad.nl