Planning

Welke stappen zijn nodig en wanneer?

Het project bestaat uit een aantal fasen:

Verkenningsfase: afgerond in maart 2019

De verkenning heeft plaatsgevonden in de periode maart 2018 tot maart 2019. Tijdens deze verkenning is een aantal oplossingsrichtingen oonderzocht. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor de volgende fase, de planstudie. De resultaten zijn te lezen in de rapporten onder documenten.

Planstudie: oktober 2019 - september  2021

De planstudie Guisweg is half 2019 gestart. Tijdens de planstudie wordt nauwkeuriger en gedetailleerder onderzocht wat een mogelijke oplossing voor een herinrichting van het knelpunt kan zijn. De planstudie loopt naar verwachting tot de zomer van 2021. 

Die tijd is nodig om de oplossingen goed in beeld te krijgen. Ook onderzoeken we de impact van de verschillende oplossingen op natuur en milieu.  Omwonenden, sportverenigingen en bedrijven uit het gebied worden nauw betrokken bij de planstudie. Ook het betrekken van partners en het bestuurlijke besluitvormingsproces kosten tijd, die meegerekend is in die twee jaar. Aan het einde van de planstudie wordt een voorkeursoplossing vastgesteld.

De planstudie is onderverdeeld in twee delen:
1. Uitwerking bouwstenen: oktober 2019 – najaar 2020
In deze fase worden de verschillende onderdelen van de planstudie uitgewerkt om te komen tot verschillende alternatieven. Het resultaat van deze fase in het voorjaar van 2020 is een aantal alternatieven die kunnen worden uitgewerkt in fase 2.

2. Uitgebreide uitwerking: najaar 2020 –medio 2021
In fase 2 van de planstudie worden de alternatieven uit fase 1 verder uitgewerkt. Dit betekent enerzijds in de ontwerpen, maar anderzijds ook in de milieu- en effectenstudies. Per alternatief onderzoeken we gedetailleerd wat de effecten zijn, maar ook wat de impact is op de omgeving. 

Planuitwerking: najaar 2021 - 2023

De planuitwerking volgt na de planstudie. Hierin staat de wijze van uitvoering van het project centraal. De planuitwerking gaat pas van start als er, vanuit alle betrokken partijen, toezeggingen zijn over de financiering. In deze fase worden de laatste details van de voorkeursoplossing uitgewerkt, planologische procedures worden doorlopen en de aanbesteding wordt voorbereid.

Realisatie en beheer: vanaf 2024

Na de planuitwerking volgen de realisatiefase en de beheerfase. In de realisatiefase worden de werkzaamheden uitgevoerd om de maatregelen te realiseren. Dit is de fase waarin er daadwerkelijk ge- en verbouwd wordt. Belangrijk aandachtspunt: tussen de start van de planuitwerking en de start van de realisatie mogen maximaal 24 maanden zitten. Na de realisatiefase is het project klaar. Dan volgt de fase van beheer en onderhoud.


Tijdlijn aanpak Guisweg: wat & wanneer

Afbeelding van een meer gedetailleerde planning met beschrijving wat, wanneer gebeurt.Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl