Veelgestelde vragen

Project aanpak Guisweg

 • Wat is de aanleiding om het gebied aan te pakken?

  De kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provinciale weg is onoverzichtelijk en vormt een barrière voor doorgaand verkeer van oost naar west. Gemeente Zaanstad wil met betrokken partijen de veiligheid en bereikbaarheid te vergroten.

  Bovendien groeit het aantal reizigers waardoor het aantal treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar toeneemt. Dit betekent dat de slagbomen nog vaker dicht zullen zijn en de wachttijd voor het kruispunt nog langer worden.

  Daar komt bij dat de stad en regio groeien, er is een noodzakelijke woningbouwopgave – specifiek in gebieden rondom stations. Het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans heeft de potentie uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en verblijven. Een andere aanleiding is dat de bereikbaarheid vanaf de A8 niet optimaal is door de bestaande onvolledige aansluiting.

 • De Guisweg is al jaren een probleem. Hoezo zou er nu ineens een oplossing zijn?

  Het oplossen van de problemen op het kruispunt zijn ingewikkeld. Door oplossingen nu samen met partijen uit de regio en het rijk te onderzoeken proberen we nu een haalbare oplossing te vinden. Wat de oplossing ook wordt, de investeringskosten zijn dusdanig hoog dat dit alleen in gezamenlijkheid te financieren is. In de eerdere verkenningsfase zijn door alle partijen gezamenlijk verschillende oplossingsrichtingen onderzocht en is vastgelegd wat we willen bereiken. In de planstudie wordt nauwkeuriger onderzocht wat de kansrijke mogelijkheden zijn.

 • Hoe lang gaat het hele project duren?

  Het project is gestart in maart 2018 en zal naar verwachting in 2026 afgerond worden. Het hele project bestaat uit een aantal fasen, deze zijn terug te vinden bij de planning, onder het kopje 'Over het project'.

 • Hoe wordt de omgeving betrokken?

  De omgeving, waaronder omwonenden, sportclubs en bedrijven, wordt nauw betrokken.

  • Voor het laatste nieuws of documenten kunnen geïnteresseerden deze website in de gaten houden.
  • Bij belangrijke ontwikkelingen informeren we de hele omgeving met een brief en/of nieuwsbrief. Voor de laatste kunt u zich hier aanmelden. 
  • Regelmatig organiseren we inloopbijeenkomsten waar de hele omgeving voor wordt uitgenodigd.
  • We werken met een focusgroep. Deze focusgroep bestaat uit belanghebbenden uit de omgeving en heeft een adviserende rol over bijvoorbeeld ontwerpen. De focusgroep vormt een representatieve afspiegeling van de omgeving zodat uitkomsten uit de focusgroep zoveel mogelijk overeenkomen met wat de hele omgeving denkt.


  Alle informatie over de manier waarop u betrokken wordt vindt u op deze site onder het kopje ‘meepraten’.

 • Wat zijn de geschatte kosten voor het project?

  We schatten de kosten voor een haalbare en goede oplossing tussen de 100 en 150 miljoen. Tijdens de planstudie wordt gedetailleerder onderzocht hoeveel de mogelijke oplossingen zullen gaan kosten.

 • Wie betaalt de investeringskosten?

  De kosten worden verdeeld over Rijk, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad. Deze partners hebben toegezegd een financiële bijdrage te doen. Het totaal van de bijdragen van de verschillende partners zal voldoende zijn om de geschatte kosten te dekken.

 • Wat is de relatie met de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (CAH)?

  In de corridorstudie Amsterdam – Hoorn wordt onderzocht hoe de bereikbaarheid in dat gebied kan worden verbeterd. Het project rondom de Guisweg maakt daar onderdeel vanuit. 

  Meer informatie over de Corridorstudie is te vinden op: https://www.corridoramsterdamhoorn.nl

 • Wat is de relatie met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)?

  Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) houdt in dat er meer treinen op drukke trajecten komen. Ook tussen Alkmaar en Amsterdam gaan in de toekomst meer treinen rijden. De overweg bij de Guisweg ligt op dit traject. Dit betekent dat de slagbomen vaker dicht zullen zijn, waardoor het verkeer (auto’s en fietsers) een langere wachttijd heeft. Een oplossing voor de overgang met Guisweg is dan ook noodzakelijk om PHS te laten slagen.

 • Wordt in project Guisweg rekening gehouden met projecten in de regio, zoals Busbrug, A8/A9 en de Coenbrug?

  Het project Guisweg staat los van projecten in de buurt of regio, zoals Busbrug de Binding, A8/A9, de Coenbrug of eventuele woningbouw. Wel houden we in de uitwerkingen rekening met wat er binnen deze projecten speelt. We bekijken ook wat de effecten zijn van de verschillende projecten samen.

Staat uw vraag niet in de veel gestelde vragen, stuur dan een e-mail naar guisweg@zaanstad.nl
Verkenning en Planstudie Guisweg

 • Wat is onderzocht in de verkenningsfase?

  In 2018 is onderzocht wat de oplossingsrichtingen (verkenningsonderzoek) zijn voor de herinrichting en toekomstige bereikbaarheid van het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans, inclusief het verbeteren van de kruising van de Guisweg met het spoor en de Provincialeweg. De mogelijkheden zijn op hoofdlijnen onderzocht. Uit de verkenning is duidelijk geworden dat een ongelijkvloerse kruising van het spoor nodig is om het probleem op te lossen - dus een tunnel of brug voor de weg. Een oplossing waarbij de weg onder het spoor doorloopt – en het spoor blijft liggen – lijkt zowel qua effect als qua investering het best én het meest haalbaar. Deze oplossing komt misschien op een andere plek dan de huidige Guisweg. 

  Rapporten uit de verkenningsfase zijn te downloaden onder het kopje ‘documenten’.

 • Wanneer start de planstudie en wat is het?

  De planstudie is medio 2019 gestart. Tijdens de planstudie wordt nauwkeuriger en gedetailleerder onderzocht wat de mogelijkheden zijn. De planstudie loopt naar verwachting tot eind 2022. De planstudie moet leiden tot één voorkeursoplossing.

 • Waarom duurt de planstudie zo lang?

  Die tijd is nodig om de oplossingen goed in beeld te krijgen. Ook onderzoeken we de impact van de verschillende oplossingen op milieu (zoals geluid, trillingen, fijnstof) en sociaal-economische effecten. De uitwerkingen in de planstudie doen we in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen én met omwonenden, sportverenigingen en bedrijven in het gebied. Het betrekken van partners en omgeving en het bestuurlijke besluitvormingsproces kosten tijd, die meegerekend is in die tijd.

 • Wat weten we na de planstudie?

  In de planstudie kijken we eerst naar verschillende onderdelen - ook wel bouwstenen -  uit de oplossingsrichting:

  • mogelijkheden voor het fietsverkeer en voetgangers

  • de inrichting rond het station

  • de plek van de nieuwe verbindingsweg

  • de mogelijkheden voor het compleet maken van A8 afrit 3 (bij het politiebureau)

  • de mogelijkheden rond A8 afrit 2 (bij de Verzetstraat)

  Op basis van de mogelijkheden benoemen we twee of meer oplossingen. Die werken we vervolgens verder uit. Dan berekenen we ook de exacte impact van de oplossingen. Niet alleen op verkeer, maar ook de ruimtelijke kwaliteit, lucht- en geluidseffecten en sociale effecten.

  Uit die onderzoeken volgt een voorkeursoplossing.

 • Welke partijen werken er samen aan de planstudie?

  Deze planstudie wordt getrokken door de Vervoerregio Amsterdam, waarin nauw samengewerkt wordt met gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 • Hebben de recente onwikkelingen rondom de PAS en stikstof invloed op de planstudie Guisweg?

  We houden de ontwikkelingen rondom de PAS (programma aanpak stikstof) en stikstof nauw in de gaten. Omdat het project Aanpak Guisweg nog in een vroege fase zit,  kunnen we de juiste en noodzakelijke onderzoeken op dit onderwerp op tijd meenemen in de planstudie.  We kunnen nu nog niet zeggen wat de impact van nieuwe regels rondom stikstof op het beoordelen van de alternatieven is. 

  Voor meer informatie over de uitspraak van de Raad van State en de status van de PAS kunt u terecht op de website van de rijksoverheid

 • Wordt er ook gekeken naar het grondwaterpeil en de funderingen?

  Er zijn vanuit de omgeving veel vragen over het grondwaterpeil en de funderingen van huizen in de buurt. We herkennen deze zorgen en de problematiek in het gebied. 

  Op dit moment is de uitwerking van de oplossingsrichting nog schetsmatig en we kunnen nog niks zeggen over de gevolgen van de maatregelen op het grondwaterpeil. Daarom onderzoeken we tijdens de planstudie gedetailleerd de mogelijkheden voor het inrichten van het gebied en de verwachte impact op de omgeving. Grondwaterpeil en bodemkwaliteit hebben dus onze aandacht.

  Tijdens deze planstudie besteden we aandacht aan de mogelijke bouwmethoden in relatie tot het grondwaterpeil. Dit is anders dan gebruikelijk in deze fase, normaal gesproken wordt dit pas later uitgezocht.

Oplossingsrichting: weg onder het spoor door

 • Waarom is de weg onder het spoor door de beste oplossing?

  In de periode maart 2018 tot en met maart 2019 is verkend wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van het gebied. In deze verkenningsfase zijn nog geen beslissingen genomen over de specifieke inrichting van het gebied of concrete maatregelen. Wel is duidelijk geworden dat een ongelijkvloerse kruising - waarbij het spoor blijft liggen en er een weg onderdoor loopt – het best én meest haalbaar lijkt om het probleem op te lossen. Omdat de ruimte bij de bestaande kruising beperkt is, wordt gekeken naar een andere locatie voor een nieuwe kruising.

 • Waarom geen verdiept spoor?

  Uit de verkenning Guisweg is gebleken dat een verdiepte ligging van het spoor niet haalbaar is. Varianten van een verdiept spoor waarbij ook het station verdiept wordt aangelegd en/of waarbij het spoor over een langere afstand wordt verdiept, hebben wel toegevoegde waarde, maar zijn financieel onhaalbaar en bovendien lastig uitvoerbaar. De best betaalbare variant van een verdiept spoor is enkel tussen stations Koog aan de Zaan en Zaandijk Zaans Schans. Ook deze is financieel niet haalbaal. Bovendien heeft deze variant niet of nauwelijks een toegevoegde waarde ten opzicht van de nu gekozen oplossingsrichtingen.

 • Verbetert hiermee ook de situatie voor de fietsers?

  In de oplossing wordt zeker gedacht aan de fietsers. Onderdeel van de planstudie is: een fietsonderdoorgang onder het spoor en de Provincialeweg voor de belangrijke oost/west verbinding, de bereikbaarheid van het gebied en de stationsomgeving per fiets. Ook wordt het fietsparkeren rondom het station bestudeerd en daar waar nodig geoptimaliseerd.

 • Verbetert de bereikbaarheid vanaf de snelweg A8?

  Het streven is aansluiting 3 op de A8 volledig te maken, dat betekent dat het dan mogelijk is op dit punt alle kanten op te kunnen. Nu is het alleen mogelijk om van en naar richting Amsterdam te kunnen en nog niet richting Assendelft. Wat er met de aansluiting gebeurt, wordt meegenomen in de planstudie.

 • Wat betekent dit voor de recreatie in dit gebied zoals de recreatie op water, Zaanse Schans en recreatieve fietsroutes?

  Recreatie in het gebied moet zo veel mogelijk blijven, en is dan ook een belangrijk uitgangspunt. De wandelroute van station Zaandijk Zaanse Schans naar de Zaanse Schans en de stationsomgeving kan hierbij verbeterd worden. Een aantrekkelijke stationsomgeving is prettig voor de groeiende stroom toeristen.

 • Wat gebeurt er met de sportvelden, het station, de woningen en bedrijven in het gebied?

  In de planstudie wordt onderzocht en uitgewerkt hoe de knelpunten opgelost kunnen worden en welke gewenste ontwikkelingen verder worden uitgewerkt. De planstudie gaat over het herinrichten van de infrastructuur. Los daarvan onderzoekt de Gemeente Zaanstad de komende tijd de mogelijkheden voor woningbouw in dit gebied. • De rotonde bij Guisweg / Fortuinweg is net opgeleverd, gaat deze nu weg?

  Op dit moment is nog niet bekend of de verkeersstromen hier gaan veranderen. We kunnen dus niet zeggen hoe de kruispunten eruit gaat zien en of de rotonde kan blijven functioneren. Natuurlijk blijft de verkeersveiligheid altijd belangrijk, ook in een eventueel nieuwe oplossing. We houden – indien nodig – zoveel mogelijk rekening met bestaande inrichting en infrastructuur.

 • Hoe zit het in de toekomst met de bereikbaarheid van de begraafplaats, politiebureau, P+R, volkstuinen, bedrijven rondom afrit 2 van de A8?

  Doel van het project is de bereikbaarheid van de omgeving en van Zaanstad als geheel zoveel mogelijk te verbeteren. Alle voorzieningen blijven sowieso bereikbaar, maar we kunnen nu nog niks zeggen over specifieke omleidingen.

 • Zijn er ook plannen om de spoorovergang Krommenie-Assendelft aan te pakken?

  Nee er zijn nu geen plannen. Deze kruising heeft een andere verkeersintensiteit en er is vlakbij een alternatief: de Jan Brassertunnel. In het verleden zijn voor de spoorovergang Krommenie-Assendelft maatregelen getroffen om meer opstelruimte te creëren en de verkeersveiligheid te verbeteren.

 • Wat betekent de nieuwe verbindingsweg straks voor de hoeveelheid verkeer in de omgeving?

  De nieuwe verbindingsweg zorgt voor andere verkeersstromen in de omgeving. Het grootste deel van het verkeer dat over de huidige spoorwegovergang bij de Guisweg gaat, verplaatst naar de nieuwe verbindingsweg. Door de nieuwe op- en afrit bij A8-aansluiting 3 (nabij het politiebureau) wordt in beide MER-alternatieven de snelweg drukker en de Provincialeweg ten noorden van station Zaanse Schans en de N515 (tussen Westerkoog en Westzaan) rustiger. Ook zijn er autoroutes die drukker worden. Deels doordat het autoverkeer in de komende jaren stijgt (ook zonder het project Guisweg) en deels doordat sommige routes aantrekkelijker worden. In de milieueffectrapportage (MER) worden de verkeerstromen per alternatief gedetailleerd onderzocht.

 • Waarom komt de fietstunnel straks bij de spoorwegovergang en niet bij het station Zaandijk Zaanse Schans?

  De fietsroute over de huidige spoorwegovergang Guisweg wordt veel gebruikt door het oost-west fietsverkeer. Het is voor fietsers een aantrekkelijkere en snellere route dan een nieuwe fietsroute via de Wezelstraat, Stationsstraat en Lagedijk. Ook de kruising Lagedijk met de Julianabrug is moeilijk verkeersveilig in te richten. Tenslotte is het bouwen van een fietstunnel onder het station ook risicovoller en complexer dan bij de spoorwegovergang Guisweg.

 • Wat gebeurt er straks met de Sluissloot nu de nieuwe verbindingsweg er komt?

  In de noordelijke ligging van de nieuwe verbindingsweg wordt de Sluissloot afgesloten, omdat de Provincialeweg in deze optie nog verdiept is ter hoogte van de Sluissloot. Het vaarverkeer kan daardoor geen gebruik meer maken van de Sluissloot onder het spoor en de Provincialeweg door. Om het watersysteem in stand te houden wordt een gemaal geplaatst. In de zuidelijke ligging van de nieuwe verbindingsweg verandert er niets aan de Sluissloot. De vernieuwde weg gaat op dezelfde manier als nu over de Sluissloot heen. Het vaarverkeer kan daardoor de Sluissloot blijven gebruiken en het watersysteem blijft behouden.

 • Wat gebeurt er straks met aansluiting 2 nu de nieuwe verbindingsweg er komt?

  In de noordelijke ligging van de nieuwe verbindingsweg verandert er niets aan A8-aansluiting 2. Deze blijft behouden en er kan, zoals nu, gebruik gemaakt worden van de op- en afrit. In de zuidelijke ligging van de nieuwe verbindingsweg wordt A8-aansluiting 2 afgesloten. In deze optie is de vernieuwde Provincialeweg nog verdiept ter hoogte van de aansluiting waardoor er onvoldoende ruimte is om verbinding te maken. Het autoverkeer kan dan niet op tijd ‘omhoog’ rijden. Het is dan ook niet meer mogelijk om gebruik te maken van de op- en afrit. Deze wordt gesloopt en de vrijgekomen ruimte wordt heringericht. A8-aansluiting 3, met een extra op- en afrit, is in deze optie het centrale punt van en naar de snelweg.

 • Kan het stoplicht bij de spoorwegovergang niet beter worden afgesteld?

  De afstelling is van de verkeersstoplichten is eerder bekeken en staat gezien alle verkeerstromen zo optimaal mogelijk. We snappen dat iedereen liefst direct groen wilt als de spoorbomen opengaan. Dit kan echter niet gelijk van alle kanten. Het hangt dus af net aan welke kant je staat. Verder hangt het ook nauw samen met de hoofdverkeerstromen waar het meeste verkeer rijd ( en mogelijk eerder opstoppingen kunnen ontstaan). Het is dus optimaal ingesteld in dienst van het algehele belang.

Woningbouw omgeving Guisweg

 • Wat zijn de plannen voor woningbouw?

  In de Metropoolregio Amsterdam moeten de komende jaren veel woningen worden gerealiseerd. Ook Zaanstad groeit en dat vraagt om extra woningen, voorzieningen en een betere bereikbaarheid. De gebieden bij station Zaandijk Zaanse Schans en station Kogerveld hebben potentie om uit te groeien tot een gebied om te wonen, recreëren en te reizen. Als dit tot concrete voorstellen leidt, wordt u hierover geraadpleegd.

  De mogelijkheden voor woningbouw worden in een apart traject door de Gemeente Zaanstad verkend.

Stikstofproblematiek

 • Wat is de oorzaak van stikstofbelasting project Guisweg?

  Om de situatie in de omgeving van het project Guisweg te verbeteren worden er aanpassingen gedaan in het wegennetwerk. Deze aanpassingen leiden tot een verschuiving van de verkeerstromen. Dit kan leiden tot meer of minder verkeer. Het project Guisweg ligt vlak bij het Natura 2000 gebied Polder Westzaan; een gevoelig veenweidegebied met vastgestelde stikstofbeperkingen door de Nederlandse overheid. De verwachting is dat er door het project Guisweg meer verkeer over onder andere de A8 zal rijden. Dit leidt daar tot extra stikstofbelasting en het Natura 2000 gebied mag er door het project Guisweg niet op achteruit gaan.

 • Waarom is het zo ingewikkeld om een oplossing te vinden voor de te hoge stikstofbelasting?

  Dit komt omdat volgens de wet de natuurgebieden er door het project Guisweg niet op achteruit mogen gaan. Er is geen ruimte meer in de stikstofbelasting die het gebied kan opnemen en daardoor is elke toename te veel. In de omgeving zorgt elke kleine wijziging in de verkeerstromen voor extra stikstofbelasting op een nabijgelegen natuurgebied. Hierdoor lijkt het bijna onmogelijk om verkeersmaatregelen te nemen. Daarnaast zijn beleid en regelgeving rondom de stikstofproblematiek nog aan verandering onderhevig. Dit zorgt voor veel onzekerheid voor het project Guisweg. Ook wordt er voor het onderzoeken van de effecten op de omgeving een verkeersmodel gebruikt. Ook dit model verandert nog wel eens waardoor er andere inzichten kunnen komen. Met een negatief of positief effect als gevolg op het project Guisweg.

 • Sinds wanneer zijn de nieuwe strengere stikstofregels bekend en wat houden deze in?

  Vanaf 2015 werkte de Nederlandse overheid met het Programma Aanpak Stikstof; ook wel PAS. In dit programma werkten overheden, natuurorganisaties en ondernemers samen aan ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Het doel van het programma was om de hoeveelheid stikstof in de natuur te verminderen en toch economische ontwikkelingen mogelijk te maken. PAS maakte het mogelijk de initiatieven landelijk op een eenduidige manier te beoordelen.

  Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan waardoor PAS niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Natuur- en milieuorganisaties hadden de zaken aangespannen omdat ze het onterecht vinden dat de Nederlandse overheid ervan uitgaat dat de stikstofneerslag in Nederland zal afnemen en bedrijven daarom nu alvast mogen uitbreiden. De Raad van State oordeelt dat het systeem in strijd is met de Europese regelgeving en geeft de milieuorganisaties gelijk. Het Europese hof kwam al eerdere tot die conclusie. Hierdoor worden mogelijke vergunningen voor projecten met te veel stikstofbelasting niet verleend. Tenslotte is er eind 2020 een nieuw akkoord bereikt over de nieuwe stikstofwet. In de wet staat dat in 2025 zeker 40 procent, in 2030 50 procent en in 2035 74 procent van de 'stikstofgevoelige' natuur weer helemaal gezond moet zijn. Het continue veranderen van deze wet- en regelgeving maakt de planning van het project Guisweg een stuk onzekerder.

 • Waarom is het nu pas bekend dat de oplossingen een te hoge stikstofbelasting veroorzaken?

  In 2020 wisten we uit een eerste inventarisatie dat het project Guisweg mogelijk een te hoge stikstofbelasting zou kunnen veroorzaken. We zagen dit als een belangrijk risico en zijn daarom vooruitlopend op het opstellen van de milieueffectrapportage alvast onderzoek gaan doen naar de stikstofbelasting van de twee mogelijke voorkeursoplossingen. De milieueffectrapportage wordt in de volgende fase van de planstudie uitgevoerd. Dan onderzoeken we de uiteindelijke impact van de voorkeursoplossingen op het milieu in de omgeving van het project Guisweg. Door juist nu vóór de milieueffectrapportage onderzoek te doen naar de stikstofbelasting, kan de projectgroep eerder bijsturen in de voorkeursoplossingen wanneer nodig. De omvang van het vraagstuk blijkt nu groter en complexer dan bij eerdere verkenningen.

 • Hoe kunnen de oplossingen worden aangepast zodat ze een minder hoge stikstofbelasting hebben?

  We gaan pas een aantal mogelijkheden onderzoeken wanneer we weten hoe hoog de stikstofbelasting van de twee voorkeursoplossingen precies is. We kijken bijvoorbeeld samen met de provincie Noord-Holland naar zogenoemde mitigerende maatregelen; maatregelen die het effect verzachten. Zo kunnen we bijvoorbeeld de snelheid op de weg verlagen om de stikstofbelasting te verminderen op gevoelige natuurgebieden. Een andere mogelijkheid is het zogenoemde salderen; het verrekenen met bestaande bronnen. Dit betekent dat we met andere partijen in de omgeving in gesprek gaan om de stikstofbelasting te verminderen. Denk aan het verduurzamen van boeren en andere bedrijven.

 • Welke mogelijkheden zijn er om te compenseren voor een te hoge stikstofbelasting?

  Compensatie (van natuur) is een onderdeel binnen de afweging van een natuurvergunning. Voor zo’n vergunning moet een aantal stappen doorlopen worden waarbij compensatie een van de laatste opties is. Zo kijken we nu eerst naar de eerdergenoemde mitigerende maatregelen en of we stikstof kunnen verrekenen met bestaande bronnen (salderen). We gaan pas denken aan compensatiemogelijkheden als er uit het vooruitlopend onderzoek blijkt dat deze mitigerende maatregelen onvoldoende effect hebben op de stikstofbelasting.

 • Wordt de uitvoering van het project ook vertraagd?

  De komende tijd worden alle maatregelen om de stikstofbelasting terug te brengen onderzocht. Zo wordt bekeken of andere stikstofbronnen in het gebied kunnen worden weggenomen, of dat schade aan de natuur kan worden gecompenseerd. Het onderzoek naar het stikstofprobleem is een ingewikkelde puzzel. Deze onderzoeksfase van het project zal dan ook langer duren dan voorzien. Vooralsnog streven we er wel naar dat de start van de realisatie van het project in 2024 plaatsvindt. Net als bij veel andere grote infrastructurele projecten, is deze planning door het stikstofdossier wel onzekerder geworden.

 • Welke resultaten worden er verwacht van het stikstofonderzoek?

  In het stikstofonderzoek wordt uitgezocht of het project Guisweg kan worden uitgevoerd zonder daarbij de kwetsbare natuurgebieden aan te tasten. Dat betekent dat het project door de zogenoemde mitigerende maatregelen of salderen geen extra stikstofbelasting tot gevolg heeft. Of dat – als stikstofbelasting toch onvermijdelijk blijkt te zijn – deze extra stikstofbelasting gecompenseerd wordt.

 • Welke impact heeft het stikstofonderzoek uiteindelijk op het project?

  Door het afsluiten van de spoorwegovergang Guisweg en de komst van de nieuwe op- en afrit bij A8-aansluiting 3 (nabij het politiebureau) gaat er meer verkeer op de snelweg rijden. Dit is gunstig omdat er dan minder verkeer over de Provincialeweg gaat rijden door de kernen van Krommenie, Wormerveer, Zaandijk en Westzaan. De snelweg loopt door het Natura-2000 gebied Polder Westzaan. Omdat hier meer verkeer gaat rijden, komt er meer stikstof vrij in het gebied. Hiervoor gelden bepaalde regels. Binnen deze regels lijken er mogelijkheden om het project te kunnen uitvoeren. Lees hier meer over dit onderwerp.

Voorlopig voorkeursalternatief


Spoorwegovergang Guisweg

 • De spoorwegovergang gaat dicht. Wat betekent dit voor de directe omgeving en het verkeer?

  Het sluiten van de spoorwegovergang gaat samen met het openen van twee nieuwe tunnels in het gebied. Op dezelfde plek als de huidige spoorwegovergang komt een tunnel voor fietsers en voetgangers. Voor langzaam verkeer kunnen hierdoor dezelfde routes gebruikt worden in de toekomst, maar zonder oponthoud van de spoorwegovergang. Voor het autoverkeer komt in plaats van de huidige route via de Guisweg een nieuwe route via de nieuw aan te leggen Verbindingsweg tussen de Guisweg bij A8-Aansluiting 3 en onder het spoor door naar de Provincialeweg. Het autoverkeer zal via deze route gaan rijden om vanuit de omgeving Westerkoog en Rooswijk naar de omgeving Koog te kunnen rijden.

 • Hoe bereikt het autoverkeer straks de Guisweg?

  De Guisweg is een lange weg tussen Westerkoog, Rooswijk en de Julianabrug. De Guisweg wordt met het opheffen van de spoorwegovergang geknipt voor autoverkeer. Afhankelijk van de plek van de bestemming op de Guisweg kan dat op dezelfde manier als nu, óf via de nieuwe Verbindingsweg en de Provincialeweg.

 • Hoe reizen fietsers straks van het oost-west fietspad naar het noord-zuid fietspad?

  Voor fietsers blijven de routes zoveel als mogelijk hetzelfde. Bij de kruising Guisweg met de Provincialeweg komt een fietstunnel tussen de westzijde van het spoor (nabij de Algemene Begraafplaats Zaandijk) en de oostzijde van het spoor (nabij Olam Cocoa). Vanuit de fietstunnel wordt het mogelijk om, via een helling, omhoog te fietsen naar het fietspad langs het spoor tussen Wormerveer en Zaandam (of andersom). Het fietspad langs het spoor blijft op dezelfde plek liggen. De fietstunnel krijgt vanuit west, oost en noordrichting een hellingbaan. Dit is op verzoek vanuit de omgeving (en Fietsersbond) aangepast, eerder zou er een trap komen.

 • Kunnen voetgangers nog steeds oversteken van het westen naar het oosten en andersom?

  Ook voor voetgangers wordt de spoorwegovergang gesloten. Voetgangers kunnen gebruik maken van het voetpad in de fiets- en voetgangerstunnel. De route voor voetgangers loopt tussen de westzijde van het spoor (nabij de Algemene Begraafplaats Zaandijk) en de oostzijde van het spoor (nabij het projectbureau Guisweg). In de noord-zuid tunnel is geen voetpad voorzien, het noord-zuid fietspad langs het spoor kent ook geen voetpad en er is dus geen aanleiding om hier een voetpad aan te leggen.

 • Ik maak gebruik van een gehandicaptenvoertuig en/of een rolstoel. Hoe reis ik straks van het westen naar het oosten en andersom?

  De fietsroute in de fietstunnel kan gebruikt worden door gehandicaptenvoertuigen en/of rolstoelen. In de volgende fase van het project wordt onderzocht of deze route voldoende toegankelijk is, of dat daar aanvullende opties aan toegevoegd moeten worden.

 • Waarom is niet gekozen voor het verdiepen van het spoor?

  Uit de verkenning Guisweg is gebleken dat een verdiepte ligging van het spoor niet haalbaar is. Varianten van een verdiept spoor waarbij ook het station verdiept wordt aangelegd en/of waarbij het spoor over een langere afstand wordt verdiept, hebben wel toegevoegde waarde, maar zijn financieel onhaalbaar en bovendien lastig uitvoerbaar. De best betaalbare variant van een verdiept spoor is enkel tussen stations Koog aan de Zaan en Zaandijk Zaans Schans. Ook deze is financieel niet haalbaar. Voor de beeldvorming: dit is minimaal 2x zo duur als de nu gekozen oplossingsrichting, met een langere tunnel uiteraard duurder. Bovendien heeft deze variant niet of nauwelijks een toegevoegde waarde ten opzicht van de nu gekozen oplossingsrichtingen. Bestuurlijk is daarom besloten om deze variant niet verder te onderzoeken.

A8-aansluiting 2 Zaanstad Koog  en Zaandijk

 • A8-aansluiting 2 sluit. Wat betekent dit voor de directe omgeving en het verkeer?

  In de directe omgeving zal geen gebruik meer worden gemaakt van de op- en afrit van de snelweg. Doordat hier geen autoverkeer meer gaat rijden zal er minder directe overlast als geluid en fijnstof zijn. Autoverkeer dat gebruik wil maken van de snelweg zal gebruik moeten maken van andere routes. Deze routes zullen beperkt langer zijn dan in de huidige situatie. De veranderde reistijd zal verschillen per locatie. Het zal gaan om maximaal zo’n 3 minuten (buiten de spits).

  Afhankelijk van de plek van herkomst of de plek van bestemming kan gebruik gemaakt worden van de route naar de Verbindingsweg en A8-Aansluiting 3, maar ook via de Julianabrug naar de A7 of via de Leliestraat richting A8. De toename van het verkeer op de alternatieve routes heeft de aandacht. In de volgende fase voeren we nogmaals verkeersonderzoek uit, op basis van de verdere uitwerking van het ontwerp. Op basis van dit onderzoek wordt gekeken op welke locaties/wegen aanvullende maatregelen nodig zijn voor het verkeer. Denk hierbij aan het meer of juist minder aantrekkelijk maken van wegen.

 • Waarom wordt de Provincialeweg deels verdiept aangelegd?

  Om het spoor te kunnen kruisen is een autotunnel nodig. Doordat de Provincialeweg dicht tegen het spoor aan ligt is het noodzakelijk dat ook de Provincialeweg verdiept wordt aangelegd. De meest effectieve manier hiervoor is dat de Provincialeweg alleen verdiept wordt voor verkeer dat gebruik wil maken van de passage onder het spoor door. Doorgaand verkeer op de Provincialeweg blijft op het maaiveld rijden, waardoor zo min mogelijk verkeer wordt gemengd.

 • Wat gebeurt er met de Sluissloot?

  De Sluissloot blijft in het voorlopig voorkeursalternatief intact. Aan de waterhuishouding in dit deel van het gebied verandert niets en ook de vaarroutes blijven zoals ze nu bestaan.

 • Zijn er al plannen voor een vernieuwde functie van het gebied onder de huidige snelweg?

  Het weghalen van de toe- en afrit van de A8 moet nog nader worden uitgewerkt. Deels zullen de betonnen constructies worden gesloopt en ontstaat ruimte voor een nieuwe fietsroute en een andere, mogelijk groene, inrichting. Deels fungeert de betonnen constructie ook als dak voor verschillende functies en waar mogelijk blijft dit intact. In de volgende studiefase wordt uitgewerkt wat de meest wenselijke inrichting is en wat er gaat gebeuren met de huidige functies onder de snelweg.

Nieuwe verbindingsweg

 • Er komt een nieuwe verbindingsweg. Wat betekent dit voor de directe omgeving en het verkeer?

  De nieuwe verbindingsweg zorgt voor andere verkeersstromen in de omgeving. Het grootste deel van het verkeer dat over de huidige spoorwegovergang bij de Guisweg gaat, verplaatst naar de nieuwe verbindingsweg. Door de nieuwe op- en afrit bij A8-aansluiting 3 (nabij het politiebureau) wordt de snelweg drukker en de Provincialeweg ten noorden van station Zaanse Schans en de N515 (tussen Westerkoog en Westzaan) rustiger. Ook zijn er autoroutes die drukker worden. Deels doordat het autoverkeer in de komende jaren stijgt (ook zonder het project Guisweg) en deels doordat sommige routes aantrekkelijker worden. In de milieueffectrapportage en de verkeersrapportage zijn de verkeerstromen gedetailleerd onderzocht.

 • Wat is de reden dat er gekozen is voor deze nieuwe verbindingsweg?

  In de periode maart 2018 tot en met maart 2019 is verkend wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van het gebied. In deze verkenningsfase zijn nog geen beslissingen genomen over de specifieke inrichting van het gebied of concrete maatregelen. Wel is duidelijk geworden dat een ongelijkvloerse kruising - waarbij het spoor blijft liggen en er een weg onderdoor loopt – het best én meest haalbaar lijkt om het probleem op te lossen. Omdat de ruimte bij de bestaande kruising beperkt is, is gekeken naar een andere locatie voor een nieuwe kruising voor autoverkeer door middel van een nieuwe verbindingsweg. In de planstudie is deze nieuwe verbindingsweg in verschillende varianten onderzocht. In de voorlopige voorkeursalternatief is de zogenaamd zuidelijke ligging van de verbindingsweg gekozen.   

 • Waarom blijft de spoorwegovergang niet open?

  De kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provincialeweg is onoverzichtelijk en vormt een barrière voor doorgaand verkeer van oost naar west. Gemeente Zaanstad wil met betrokken partijen de veiligheid en bereikbaarheid te vergroten.

  Bovendien groeit het aantal reizigers waardoor het aantal treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar toeneemt. Dit betekent dat de slagbomen nog vaker dicht zullen zijn en de wachttijd voor het kruispunt nog langer worden. Een grotere wachttijd verslechterd de verkeersveiligheid. Het openhouden van de spoorwegovergang is daardoor onverantwoord en niet mogelijk.

  Daar komt bij dat de stad en regio groeien, er is een noodzakelijke woningbouwopgave – specifiek in gebieden rondom stations. Het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans heeft de potentie uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en verblijven. Een andere aanleiding is dat de bereikbaarheid vanaf de A8 niet optimaal is door de bestaande onvolledige aansluiting.

 • Wat gebeurt er met de tennisverenigingen?

  De nieuwe verbindingsweg loopt deels over het terrein van Tennisvereniging Westzijderveld. Deze Tennisvereniging kan op de huidige locatie daardoor niet meer bestaan. In gesprek met de Tennisvereniging Westzijderveld en de andere Tennisvereniging in het gebied, KZTV, is de wens uitgesproken om een gezamenlijk, opnieuw ingericht en uitgebreid, terrein te ontwerpen voor beide clubs op en nabij de locatie van het tenniscomplex van KZTV. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. In de volgende studiefase wordt dit met de tennisverenigingen nader uitgewerkt. Voor de andere verenigingen in dit deel van het plangebied veranderd er niets aan hun kavel.

A8-aansluiting 3 naar Westerkoog en Rooswijk


 • Er komt een nieuwe toerit in de westelijke richting naar Assendelft, Krommenie en verder en er komt en nieuwe afrit vanuit het westen. Wat betekent dit voor de directe omgeving en het verkeer?

  De nieuwe toe- en afrit maken A8-aansluiting 3 compleet. Hierdoor is het mogelijk om op dit punt alle kanten op te kunnen. Nu is het alleen mogelijk om van en naar Amsterdam te kunnen en nog niet richting Assendelft. Voor de directe omgeving betekent dit dat verkeer dat nu gebruikt maakt van de routes als de N515 tussen Westzaan naar Assendelft en Krommenie en Westerkoog en de route via de Guisweg en Provincialeweg naar Wormermeer deels verschuift naar de nieuwe aansluiting. Hierdoor wordt het relatief rustiger op de gemeentelijke wegen, maar richting de snelwegaansluiting drukker.

 • Kan deze op- en afrit gezien worden als de vervanger voor het sluiten van A8-aansluiting 2?

  Nee, de bestaande toe- en afrit bij A8-aansluiting 3 biedt dezelfde reismogelijkheden als de huidige Aansluiting 2. Wel is het zo dat door het volledige maken van A8-aansluiting 3 meer keuzemogelijkheden ontstaan andere routekeuzes kunnen worden gemaakt.

Anders

 • Zijn er nog meer veranderingen voor het fietsverkeer?

  Langs de Provincialeweg komt een nieuwe fietsroute aan de oostzijde tussen de Guisweg, het station, de Pellekaanstraat en de Verzetstraat. Ook komt er op de Provincialeweg een oversteek voor fietsverkeer naar het fietspad langs het spoor (de doorfietsroute tussen Uitgeest, Krommenie, Wormerveer en Zaandam).

 • Wat gebeurt er met station Zaandijk Zaanse Schans?

  Het station Zaandijk Zaanse Schans blijft hetzelfde. De stationsomgeving aan de oostzijde wijzigt wel. Bij het toevoegen van de nieuwe fietsroute worden de fietsenstallingen vernieuwd en verplaatst en wordt ook een betere verbinding gemaakt met de stationsstraat.

Definitief Voorkeursalternatief


 • Wat zijn de grootste verschillen in vergelijking met het vorige ontwerp?

  De grootse verschillen zijn terug te zien in het ontwerp van de wegen en tunnels. Zo is bij de fietstunnel een voetpad over de gehele lengte toegevoegd en is de verkeersveiligheid verbeterd bij de kruising in de fietstunnel zelf.

  Voor het autoverkeer is het ontwerp veiliger gemaakt, er zijn geen kruisende bewegingen van de ene naar de andere rijbaan van autoverkeer meer in dit ontwerp. De autotunnel is daardoor ook veiliger en is tegelijkertijd ook verbeterd doordat de hellingen in alle richtingen gelijk is gemaakt.

  Rondom de Verzetstraat en de Pinkstraat zijn veel fietspaden en fietsstroken toegevoegd om zoveel mogelijk (vracht)verkeer van fietsers te scheiden.

  Verder zijn er verbeteringen rondom de A8 en op het gebied van groen en water doorgevoerd. Ook de inpassing van het tennispark is verbeterd.

  Bekijk hier de video van het ontwerp.

 • Wordt het drukker of minder druk op de Provincialeweg (en de straten daaromheen)?

  Dat wisselt per plek. De Provincialeweg ten noorden van de A8 wordt rustiger en ten zuiden naar verwachting juist drukker. Door het project veranderen voor veel weggebruikers de meest logische routes, tot soms fors buiten het directe projectgebied. Het verschilt dus heel erg per plek of het drukker wordt of niet. En na uitvoering van het project kan het ook even duren voordat iedereen de handigste nieuwe route gevonden heeft.

  Het is de verwachting dat de straten in de wijken uiteindelijk niet veel drukker of rustiger worden dan nu, omdat daar eigenlijk alleen maar bestemmingsverkeer gebruik van maakt. Dit wijzigt niet in de toekomst.

 • Zijn de tunnels straks wel veilig genoeg?

  Alles wat we ontwerpen is veilig. We hebben wel gewerkt om de tunnels veiliger te maken dan dat ze in eerste instantie ontworpen waren. Zo hebben we veel zorgen ontvangen van de omgeving over de inrichting van de fietstunnel, met name de sociale veiligheid en de aansluiting met het noord-zuidfietspad ten westen van de Provincialeweg. We hebben de fietstunnel ruimtelijker gemaakt door de tunnel te verbreden en een ‘plein’ te creëren waar de fietspaden op elkaar aansluiten. Dit geeft meer ruimte en daarmee een prettiger gevoel. Ook de aansluiting op het noord-zuidfietspad hebben we iets aangepast zodat fietsers minder snel aankomen.

 • Hoe kom ik straks (het snelst) op de A8 vanaf de Provincialeweg?

  Hiervoor leggen we de nieuwe verbindingsweg aan. Deze verbindt de Provincialeweg naar de A8 bij de aansluiting 3. Dit is naar verwachting enkele minuten extra reistijd ten opzichte van de bestaande route via aansluiting 2. Voor de autogebruikers in Oud-Koog wordt dit de snelste route.

 • Hoever en hoelang is het straks omrijden via de nieuwe verbindingsweg naar de Provincialeweg?

  De nieuwe verbindingsweg is straks de verbinding tussen de oost- en westkant van het spoor, in plaats van de spoorwegovergang. Aan de oostzijde van het spoor sluit de Provincialeweg aan op de nieuwe verbindingsweg, middels de verdiepte T-aansluiting.

  Afhankelijk van uw herkomst en bestemming zal dit mogelijk enkele minuten extra reistijd zijn ten opzichte van uw huidige route via de spoorwegovergang als deze niet gesloten is. In veel gevallen wordt de route sneller ten opzichte van het stilstaan voor een gesloten spoorwegovergang. De reistijd wordt straks ook voorspelbaarder, omdat er geen kans meer is dat u voor gesloten spoorbomen komt te staan.  

 • Is de Guisweg aan de westkant van het spoor straks nog bereikbaar voor verkeer?

  Uiteraard. De Guisweg aan de westzijde van het spoor blijft gewoon toegankelijk vanaf de kant van het politiebureau (bij de rotonde met de Fortuinweg). Ook de Wezelstraat blijft aan deze kant gewoon toegankelijk voor autoverkeer.

 • Wat gebeurt er met de Wezelstraat?

  De Wezelstraat blijft gewoon bestaan. In het ontwerp wordt ter hoogte van de A8 de straat omgebouwd naar een fietsstraat, waar auto’s te gast zijn. Hier wordt de Wezelstraat ter plaatse van de tennisvelden omgelegd, zodat er meer ruimte komt voor een mooi en aaneensluitend tennispark.

  De Wezelstraat en alle sportvelden hier, blijven dus net als nu bereikbaar vanaf de kant van de Guisweg nabij Rooswijk en vanuit het Oosterveld in Westerkoog. Het verschil voor verkeer vanuit Oud-Koog wordt dat de autoroute naar het sportpark wijzigt en het park te bereiken is via de Verbindingsweg en de Guisweg. De fietsroutes blijven hetzelfde

 • Klopt het dat er straks meer treinen gaan rijden op het spoor?

  Ja, dat heeft de rijksoverheid besloten, al duurt dit nog wel een aantal jaren. Meer treinen gaan rijden, omdat er meer reizigers komen, mede door de extra woningen die gebouwd worden in Noord-Hollland en dus meer mensen de trein willen pakken. ProRail is bezig met PHS (Programma Hoogfrequent Spoor). Doel hiervan is om het mogelijk te maken dat er meer treinen gaan rijden. Onder andere op het tracé Alkmaar-Amsterdam. Over dit hele tracé werkt men aan maatregelen om dit mogelijk te maken, onder andere dus op deze locatie.

  Op Alkmaar - Amsterdam | ProRail is hierover meer informatie te vinden.

  De NS heeft aangekondigd vanwege personeelsproblemen met minder treinen te rijden, maar het is te verwachten dat dit op termijn opgelost is en men alsnog meer treinen wil laten rijden. Overigens is ook met de huidige hoeveelheid treinen de overweg erg vaak dicht en is het wenselijk om deze weg te nemen.

 • Wat gebeurt er met de schietvereniging onder de A8?

  Het projectteam en de gemeente Zaanstad werken nu samen met de schietvereniging om dit te bepalen. Wat de oplossing precies wordt, is nog niet bekend. Er wordt in ieder geval gewerkt aan een oplossing waarbij de vereniging op voor hen passende wijze kan blijven bestaan. Naar verwachting wordt dit in de loop van de volgende projectfase volledig duidelijk.

  In ieder geval is duidelijk dat het op termijn de bedoeling is om de afritconstructie te slopen en dat de vereniging op de huidige locatie niet kan blijven bestaan. Wanneer de afritconstructie gesloopt dient te worden, is nog niet bekend. Het zal naar verwachting in ieder geval niet vóór 2028 zijn.

 • Ik heb gereageerd tijdens de inspraakperiode vorig jaar. Hoe word ik hiervan op de hoogte gehouden en waar vind ik mijn antwoord?

  Uw reactie is behandeld in de Nota van Antwoord. Deze dient formeel vrijgegeven te worden door het Zaans college van B&W. Het college van B&W was op 14 maart 2023. U ontvangt een persoonlijk bericht van deze vrijgave, waar u de documenten kunt vinden en onder welk volgnummer van de Nota van Antwoord uw vraag is behandeld.

  Na de vrijgave worden de stukken op gepubliceerd op guisweg.zaanstad.nl, onder het kopje ‘Documenten’.

 • Komen er nog meer inspraakmomenten?

  In de volgende projectfase werken we het ontwerp verder uit. Dit doen we - waar mogelijk - samen met de omgeving, om zo een zo passend mogelijk ontwerp te maken. Het uiteindelijke ontwerp leggen we ook weer voor, net als we met het voorlopig voorkeursalternatief hebben gedaan. Daarnaast zijn er de wettelijk voorgeschreven procedures, zoals die voor het bestemmingsplan. Momenteel is nog niet precies te zeggen wanneer dit zal plaatsvinden.

 • Wanneer beginnen de werkzaamheden?

  Naar verwachting starten we in 2026 met de werkzaamheden. Dit is nog afhankelijk van de verdere uitwerking of dit haalbaar is.

 • Hoe rijden de vrachtwagens van oa Tate en Lyle straks door Oud-Koog

  De meest logische route voor vrachtverkeer naar Tate en Lyle zal straks via A8-aansluiting 3 en de nieuwe verbindingsweg richting de Provincialeweg zijn, vanaf daar kan men via de Verzetstraat de wijk in rijden, via de Pinkstraat naar Tate en Lyle. Het stuk Verzetstraat-Pinkstraat, dat nu ook al gebruikt wordt door deze vrachtwagens in één richting, wordt in de toekomst in twee richtingen gebruikt. Er worden naar verwachting geen andere routes gebruikt in de omgeving voor dit vrachtverkeer.

  We richten deze wegen opnieuw in, met duidelijke fietspaden en -stroken, zodat deze veilig zijn voor fietsers om te gebruiken terwijl het vrachtverkeer er ook rijdt.

   Bekijk hier de video van het ontwerp.

 • In de MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) scoort de noordelijke variant beter. Waarom is gekozen voor de zuidelijke variant?

  In de afgelopen projectfase is de al veel eerder gekozen hoofdoplossing middels twee varianten uitgewerkt. Om een goed inzicht te krijgen in hoeverre er verschil is tussen deze twee varianten, is een MKBA opgesteld waarmee deze varianten zijn vergeleken met elkaar. Hiermee wordt een duidelijk beeld gegeven wat de onderlinge voor- en nadelen van deze twee varianten zijn.

  De voornaamste reden dat de noordelijke variant beter scoorde, was omdat hierbij A8-aansluiting 2 open kan blijven en daarmee de bereikbaarheid van het gebied in ‘maatschappelijke euro’s’ positiever wordt beoordeeld dan bij de zuidelijke variant. Op enkele punten scoort in de MKBA de zuidelijke ligging echter beter, bijvoorbeeld op het aspect water.

  Naast het MKBA onderzoek is ook op andere aspecten onderzoek gedaan, in bijvoorbeeld de Milieueffectrapportage en de Sociale Impactanalyse. Op basis van alle onderzoeken is een keuze voor het alternatief gemaakt. De zuidelijke ligging heeft de voorkeur op basis van onder andere een goed werkend watersysteem (open houden Sluissloot), behoud van de tennisverenigingen en mogelijkheden tot een betere ruimtelijke kwaliteit. Per saldo wegen deze aspecten daarmee zwaarder dan het voordeel van een iets betere bereikbaarheid rondom A8-aansluiting 2.

   Lees hier het eerdere nieuwsbericht over deze gemaakte keuze

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl