Veelgestelde vragen

Project aanpak Guisweg

 • Wat is de aanleiding om het gebied aan te pakken?

  De kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provinciale weg is onoverzichtelijk en vormt een barrière voor doorgaand verkeer van oost naar west. Gemeente Zaanstad wil met betrokken partijen de veiligheid en bereikbaarheid te vergroten.

  Bovendien groeit het aantal reizigers waardoor het aantal treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar toeneemt. Dit betekent dat de slagbomen nog vaker dicht zullen zijn en de wachttijd voor het kruispunt nog langer worden.

  Daar komt bij dat de stad en regio groeien, er is een noodzakelijke woningbouwopgave – specifiek in gebieden rondom stations. Het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans heeft de potentie uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en verblijven. Een andere aanleiding is dat de bereikbaarheid vanaf de A8 niet optimaal is door de bestaande onvolledige aansluiting.

 • De Guisweg is al jaren een probleem. Hoezo zou er nu ineens een oplossing zijn?

  Het oplossen van de problemen op het kruispunt zijn ingewikkeld. Door oplossingen nu samen met partijen uit de regio en het rijk te onderzoeken proberen we nu een haalbare oplossing te vinden. Wat de oplossing ook wordt, de investeringskosten zijn dusdanig hoog dat dit alleen in gezamenlijkheid te financieren is. In de eerdere verkenningsfase zijn door alle partijen gezamenlijk verschillende oplossingsrichtingen onderzocht en is vastgelegd wat we willen bereiken. In de planstudie wordt nauwkeuriger onderzocht wat de kansrijke mogelijkheden zijn.

 • Hoe lang gaat het hele project duren?

  Het project is gestart in maart 2018 en zal naar verwachting in 2026 afgerond worden. Het hele project bestaat uit een aantal fasen, deze zijn terug te vinden bij de planning, onder het kopje 'Over het project'.

 • Hoe wordt de omgeving betrokken?

  De omgeving, waaronder omwonenden, sportclubs en bedrijven, wordt nauw betrokken.

  • Voor het laatste nieuws of documenten kunnen geïnteresseerden deze website in de gaten houden.
  • Bij belangrijke ontwikkelingen informeren we de hele omgeving met een brief.
  • Regelmatig organiseren we inloopbijeenkomsten waar de hele omgeving voor wordt uitgenodigd.
  • We werken met een focusgroep. Deze focusgroep bestaat uit belanghebbenden uit de omgeving en heeft een adviserende rol over bijvoorbeeld ontwerpen. De focusgroep vormt een representatieve afspiegeling van de omgeving zodat uitkomsten uit de focusgroep zoveel mogelijk overeenkomen met wat de hele omgeving denkt.

  Alle informatie over de manier waarop u betrokken wordt vindt u op deze site onder het kopje ‘meepraten’.

 • Wat zijn de geschatte kosten voor het project?

  We schatten de kosten voor een haalbare en goede oplossing tussen de 100 en 150 miljoen. Tijdens de planstudie wordt gedetailleerder onderzocht hoeveel de mogelijke oplossingen zullen gaan kosten.

 • Wie betaalt de investeringskosten?

  De kosten worden verdeeld over Rijk, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad. Deze partners hebben toegezegd een financiële bijdrage te doen. Het totaal van de bijdragen van de verschillende partners zal voldoende zijn om de geschatte kosten te dekken.

 • Wat is de relatie met de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (CAH)?

  In de corridorstudie Amsterdam – Hoorn wordt onderzocht hoe de bereikbaarheid in dat gebied kan worden verbeterd. Het project rondom de Guisweg maakt daar onderdeel vanuit. 

  Meer informatie over de Corridorstudie is te vinden op: https://www.corridoramsterdamhoorn.nl/default.aspx

 • Wat is de relatie met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)?

  Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) houdt in dat er meer personentreinen op drukke trajecten komen. Ook tussen Alkmaar en Amsterdam gaan in de toekomst meer treinen rijden. De overweg bij de Guisweg ligt op dit traject. Dit betekent dat de slagbomen vaker dicht zullen liggen, waardoor het verkeer (auto’s en fietsers) een langere wachttijd ervaren. Een oplossing voor de overgang met Guisweg is dan ook noodzakelijk om PHS succesvol te kunnen realiseren.

 • Wordt in project Guisweg rekening gehouden met projecten in de regio, zoals Busbrug, A8/A9 en de Coenbrug?

  Het project Guisweg staat los van projecten in de buurt of regio, zoals Busbrug de Binding, A8/A9, de Coenbrug of eventuele woningbouw. Wel houden we in de uitwerkingen rekening met wat er binnen deze projecten speelt. We bekijken ook wat de effecten zijn van de verschillende projecten samen.

Staat uw vraag niet in de veel gestelde vragen, stuur dan een e-mail naar guisweg@zaanstad.nl

Berichten worden in behandeling genomen door het projectteam van Vervoerregio Amsterdam. Uw bericht wordt daarom automatisch doorgestuurd naar de Vervoerregio.Verkenning en Planstudie Guisweg

 • Wat is onderzocht in de verkenningsfase?

  In 2018 is onderzocht wat de oplossingsrichtingen (verkenningsonderzoek) zijn voor de herinrichting en toekomstige bereikbaarheid van het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans, inclusief het verbeteren van de kruising van de Guisweg met het spoor en de Provincialeweg. De mogelijkheden zijn op hoofdlijnen onderzocht. Uit de verkenning is duidelijk geworden dat een ongelijkvloerse kruising van het spoor nodig is om het probleem op te lossen - dus een tunnel of brug voor de weg. Een oplossing waarbij de weg onder het spoor doorloopt – en het spoor blijft liggen – lijkt zowel qua effect als qua investering het best én het meest haalbaar. Deze oplossing wordt wellicht op een andere plek dan de huidige Guisweg gerealiseerd. 

  Rapporten uit de verkenningsfase zijn terug te downloaden onder het kopje ‘documenten’.

 • Wanneer start de planstudie en wat is het?

  De planstudie is medio 2019 gestart. Tijdens de planstudie wordt nauwkeuriger en gedetailleerder onderzocht wat de mogelijkheden zijn. De planstudie loopt naar verwachting tot de zomer van 2021. De planstudie moet leiden tot een voorkeursoplossing

 • Waarom duurt de planstudie zo lang?

  De planstudie duurt bijna twee jaar. Die tijd is nodig om de oplossingen goed in beeld te krijgen. Ook onderzoeken we de impact van de verschillende oplossingen op milieu (zoals geluid, trillingen, fijnstof) en sociaal-economische effecten. De uitwerkingen in de planstudie doen we in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen én met omwonenden, sportverenigingen en bedrijven in het gebied. Het betrekken van partners en omgeving en het bestuurlijke besluitvormingsproces kosten tijd, die meegerekend is in die twee jaar.

 • Wat weten we na de planstudie?

  In de planstudie kijken we eerst naar verschillende onderdelen uit de oplossingsrichting:

  • mogelijkheden voor het fietsverkeer en voetgangers

  • de inrichting rond het station

  • de plek van de nieuwe verbindingsweg

  • de mogelijkheden voor het compleet maken van A8 afrit 3 (bij het politiebureau)

  • de mogelijkheden rond A8 afrit 2 (bij de Verzetstraat)

  Op basis van de mogelijkheden benoemen we 2 of meer oplossingen. Die werken we vervolgens verder uit. Dan berekenen we ook de exacte impact van de oplossingen. Niet alleen op verkeer, maar ook de ruimtelijke kwaliteit, lucht- en geluidseffecten en sociale effecten.

  Uit die onderzoeken volgt een voorkeursoplossing.

 • Welke partijen werken er samen aan de planstudie?

  Deze planstudie wordt getrokken door de Vervoerregio Amsterdam, waarin nauw samengewerkt wordt met gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 • Hebben de recente onwikkelingen rondom de PAS en stikstof invloed op de planstudie Guisweg?

  We houden de ontwikkelingen rondom de PAS (programma aanpak stikstof) en stikstof nauw in de gaten. Omdat het project Aanpak Guisweg zit nog in een vroege fase zit,  kunnen we de juiste en noodzakelijke onderzoeken op dit onderwerp op tijd meenemen in de planstudie. We verwachten dan ook niet dat het een vertraging oplevert in de planstudie. We kunnen nu nog niet zeggen wat de impact van nieuwe regels rondom stikstof op het beoordelen van de alternatieven is. 

  Voor meer informatie over de uitspraak van de Raad van State en de status van de PAS kunt u terecht op de website van de rijksoverheid

 • Wordt er ook gekeken naar het grondwaterpeil en de funderingen?

  Er zijn vanuit de omgeving veel vragen over het grondwaterpeil en de funderingen van huizen in de buurt. We herkennen deze zorgen en de problematiek in het gebied. 

  Op dit moment is de uitwerking van de oplossingsrichting nog schetsmatig en we kunnen nog niks zeggen over de gevolgen van de maatregelen op het grondwaterpeil. Daarom onderzoeken we tijdens de planstudie gedetailleerd de mogelijkheden voor het inrichten van het gebied en de verwachte impact op de omgeving. Grondwaterpeil en bodemkwaliteit hebben dus onze aandacht.

  Tijdens deze planstudie besteden we aandacht aan de mogelijke bouwmethoden in relatie tot het grondwaterpeil. Dit is anders dan gebruikelijk in deze fase, normaal gesproken wordt dit pas later uitgezocht.

Oplossingsrichting: weg onder het spoor door

 • Waarom is de weg onder het spoor door de beste oplossing?

  In de periode maart 2018 tot en met maart 2019 is verkend wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van het gebied. In deze verkenningsfase zijn nog geen beslissingen genomen over de specifieke inrichting van het gebied of concrete maatregelen. Wel is duidelijk geworden dat een ongelijkvloerse kruising - waarbij het spoor blijft liggen en er een weg onderdoor loopt – het best én meest haalbaar lijkt om het probleem op te lossen. Omdat de ruimte bij de bestaande kruising beperkt is, wordt gekeken naar een andere locatie voor een nieuwe kruising.

 • Waarom geen verdiept spoor?

  Uit de verkenning Guisweg is gebleken dat een verdiepte ligging van het spoor niet haalbaar is. De best betaalbare variant van een verdiept spoor (enkel tussen de stations Koog aan de Zaan en Zaandijk Zaanse Schans), is nog altijd financieel niet haalbaar. Deze variant met een “korte” verdiepte ligging heeft bovendien niet of nauwelijks toegevoegde waarde ten opzichte van de nu gekozen oplossingsrichting. Varianten van een verdiept spoor waarbij ook het station verdiept wordt aangelegd en/of waarbij het spoor over een langere afstand wordt verdiept, hebben wel toegevoegde waarde, maar zijn financieel onhaalbaar en bovendien lastiger te realiseren.

 • Verbetert hiermee ook de situatie voor de fietsers?

  In de oplossing wordt zeker gedacht aan de fietsers. Onderdeel van de planstudie is: een fietsonderdoorgang onder het spoor en de Provincialeweg voor de belangrijke oost/west verbinding, de bereikbaarheid van het gebied en de stationsomgeving per fiets. Ook wordt het fietsparkeren rondom het station bestudeerd en daar waar nodig geoptimaliseerd.

 • Verbetert de bereikbaarheid vanaf de snelweg A8?

  Het streven is aansluiting 3 op de A8 volledig te maken, dat betekent dat het dan mogelijk is op dit punt alle kanten op te kunnen. Nu is het alleen mogelijk om van en naar richting Amsterdam te kunnen en nog niet richting Assendelft. Wat er met de aansluiting gebeurt, wordt meegenomen in de planstudie.

 • Wat betekent dit voor de recreatie in dit gebied zoals de recreatie op water, Zaanse Schans en recreatieve fietsroutes?

  Recreatie in het gebied moet zo veel mogelijk blijven, en is dan ook een belangrijk uitgangspunt. De wandelroute van station Zaandijk Zaanse Schans naar de Zaanse Schans en de stationsomgeving kan hierbij verbeterd worden. Een aantrekkelijke stationsomgeving is prettig voor de groeiende stroom toeristen.

 • Wat gebeurt er met de sportvelden, het station, de woningen en bedrijven in het gebied?

  In de planstudie wordt onderzocht en uitgewerkt hoe de knelpunten opgelost kunnen worden en welke gewenste ontwikkelingen verder worden uitgewerkt. De planstudie gaat over het herinrichten van de infrastructuur. Los daarvan onderzoekt de Gemeente Zaanstad de komende tijd de mogelijkheden voor woningbouw in dit gebied. • De rotonde bij Guisweg / Fortuinweg is net opgeleverd, gaat deze nu weg?

  Op dit moment is nog niet bekend of de verkeersstromen hier gaan veranderen. We kunnen dus niet zeggen hoe de kruispunten eruit gaat zien en of de rotonde kan blijven functioneren. Natuurlijk blijft de verkeersveiligheid altijd belangrijk, ook in een eventueel nieuwe oplossing. We houden – indien nodig – zoveel mogelijk rekening met bestaande inrichting en infrastructuur.

 • Hoe zit het in de toekomst met de bereikbaarheid van de begraafplaats, politiebureau, P+R, volkstuinen, bedrijven rondom afrit 2 van de A8?

  Doel van het project is de bereikbaarheid van de omgeving en van Zaanstad als geheel zoveel mogelijk te verbeteren. Alle voorzieningen blijven sowieso bereikbaar, maar we kunnen nu nog niks zeggen over specifieke omleidingen.

 • Zijn er ook plannen om de spoorovergang Krommenie-Assendelft aan te pakken?

  Nee er zijn nu geen plannen. Deze kruising heeft een andere verkeersintensiteit en er is vlakbij een alternatief: de Jan Brassertunnel. In het verleden zijn voor de spoorovergang Krommenie-Assendelft maatregelen getroffen om meer opstelruimte te creëren en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Woningbouw omgeving Guisweg

 • Wat zijn de plannen voor woningbouw?

  In de Metropoolregio Amsterdam moeten de komende jaren veel woningen worden gerealiseerd. Ook Zaanstad groeit en dat vraagt om extra woningen, voorzieningen en een betere bereikbaarheid. De gebieden bij station Zaandijk Zaanse Schans en station Kogerveld hebben potentie om uit te groeien tot een gebied om te wonen, recreëren en te reizen. Als dit tot concrete voorstellen leidt, wordt u hierover geraadpleegd.

  De mogelijkheden voor woningbouw worden in een apart traject door de Gemeente Zaanstad verkend.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl