Veelgestelde vragen

 • Wat is de aanleiding om het gebied aan te pakken?

  De kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provinciale weg is onoverzichtelijk en vormt een barrière voor doorgaand verkeer van oost naar west. Gemeente Zaanstad wil met betrokken partijen de veiligheid en bereikbaarheid te vergroten.

  Bovendien groeit het aantal reizigers waardoor het aantal treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar toeneemt. Dit betekent dat de slagbomen nog vaker dicht zullen zijn en de wachttijd voor het kruispunt nog langer worden.

  Daar komt bij dat de stad en regio groeien, er is een noodzakelijke woningbouwopgave – specifiek in gebieden rondom stations. Het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans heeft de potentie uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en verblijven. Een andere aanleiding is dat de bereikbaarheid vanaf de A8 niet optimaal is door de bestaande onvolledige aansluiting.

 • Is een oplossing voor de spoorwegovergang Guisweg een stap dichterbij?

  Door een nauwe samenwerking tussen rijk en regio is een oplossing voor de spoorwegovergang Guisweg een stap dichterbij. Alle partners zijn bereid stappen te zetten om het gebied veilig en goed bereikbaar te maken. Dat hebben bestuurders van gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 13 maart 2019 afgesproken.

 • De Guisweg is al jaren een probleem, hoezo zou er ineens een oplossing zijn?

  Het oplossen van de problemen op het kruispunt zijn ingewikkeld. Door oplossingen nu samen met partijen uit de regio en het rijk te onderzoeken proberen we nu een haalbare oplossing te vinden. Wat de oplossing ook wordt, de investeringskosten zijn dusdanig hoog dat dit alleen in gezamenlijkheid te financieren is. In de eerdere verkenningsfase zijn door alle partijen gezamenlijk verschillende oplossingsrichtingen onderzocht en is vastgelegd wat we willen bereiken. In de planstudie die medio 2019 start, wordt nauwkeuriger onderzocht wat de kansrijke mogelijkheden zijn.

 • Wat is onderzocht in de verkenningsfase?

  In 2018 is onderzocht wat de oplossingsrichtingen (verkenningsonderzoek) zijn voor de herinrichting en toekomstige bereikbaarheid van het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans, inclusief het verbeteren van de kruising van de Guisweg met het spoor en de Provincialeweg. De mogelijkheden zijn op hoofdlijnen onderzocht. Uit de verkenning is duidelijk geworden dat een ongelijkvloerse kruising van het spoor nodig is om het probleem op te lossen - dus een tunnel of brug voor de weg. Een oplossing waarbij de weg onder het spoor doorloopt – en het spoor blijft liggen – lijkt zowel qua effect als qua investering het best én het meest haalbaar. Deze oplossing wordt wellicht op een andere plek dan de huidige Guisweg gerealiseerd. 

  Rapporten uit de verkenningsfase zijn terug te downloaden onder het kopje ‘documenten’.

 • Verdiept spoor: gaat dat nu niet meer door of juist wel?

  Uit het verkenningsonderzoek is duidelijk geworden dat een ongelijkvloerse kruising van de weg met het spoor nodig is om het probleem op te lossen - dus een tunnel of brug voor de weg. Een oplossing waarbij de weg onder het spoor doorloopt – en het spoor blijft liggen – lijkt zowel qua effect als qua investering het best én het meest haalbaar. Op de plek van de huidige kruising is weinig ruimte voor een onderdoorgang, daarom onderzoeken we ook of er andere plekken zijn waar een onderdoorgang kan worden gerealiseerd. Uit de eerdere verkenning is gebleken dat het verdiepen of verhogen van het spoor, gezien de hoge kosten, niet realistisch is. Met een ongelijkvloerse kruising kan het probleem heel goed verholpen worden en zijn er kansen om een goed woongebied en stationsomgeving te ontwikkelen.

 • Wanneer start de planstudie en wat is het?

  De planstudie is medio 2019 gestart. Tijdens de planstudie wordt nauwkeuriger en gedetailleerder onderzocht wat de mogelijkheden zijn. De planstudie loopt naar verwachting tot de zomer van 2021. De planstudie moet leiden tot een voorkeursoplossing

 • Waarom duurt de planstudie zo lang?

  De planstudie duurt bijna twee jaar. Die tijd is nodig om de oplossingen goed in beeld te krijgen. Ook onderzoeken we de impact van de verschillende oplossingen op milieu (zoals geluid, trillingen, fijnstof) en sociaal-economische effecten. De uitwerkingen in de planstudie doen we in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen én met omwonenden, sportverenigingen en bedrijven in het gebied. Het betrekken van partners en omgeving en het bestuurlijke besluitvormingsproces kosten tijd, die meegerekend is in die twee jaar.

 • Wat weten we na de planstudie?

  Oplossingen om:

  - de veiligheid bij de spoorwegovergang op te lossen,
  - de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van het knooppunt Zaandijk Zaanse Schans te verbeteren,
  - de Guisweg goed te laten functioneren als stedelijke invalsweg,
  - de aansluiting met de A8 te optimaliseren,
  - het bouwen van woningen bij het station Zaandijk Zaanse Schans te realiseren.


 • Hoe is de samenwerking georganiseerd?

  Deze planstudie wordt getrokken door de Vervoerregio Amsterdam, waarin nauw samengewerkt wordt met gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

 • Verbetert de situatie voor de fietsers?

  In de oplossing is zeker aandacht voor fietsers. Onderdeel van de planstudie is:
  een fietsonderdoorgang onder het spoor en de Provincialeweg voor de belangrijke oost/west verbinding, de bereikbaarheid van het gebied en de stationsomgeving per fiets. Ook wordt het fietsparkeren rondom het station bestudeerd en daar waar nodig geoptimaliseerd.

 • Verbetert de bereikbaarheid vanaf de snelweg A8?

  Het streven is aansluiting 3 op de A8 volledig te maken, dat betekent dat het dan mogelijk is op dit punt alle kanten op te kunnen. Nu is het alleen mogelijk om van en naar richting Amsterdam te kunnen en nog niet richting Assendelft. Wat er met de aansluiting gebeurt, wordt meegenomen in de planstudie.

 • Wat betekent dit voor de recreatie in dit gebied zoals de recreatie op water, Zaanse Schans en recreatieve fietsroutes?

  Recreatie in het gebied moet zo veel mogelijk blijven, en is dan ook een belangrijk uitgangspunt. De wandelroute van station Zaandijk Zaanse Schans naar de Zaanse Schans en de stationsomgeving kan hierbij verbeterd worden. Een aantrekkelijke stationsomgeving is prettig voor de groeiende stroom toeristen. 

 • De rotonde bij Guisweg / Fortuinweg is net opgeleverd, gaat deze nu weer weg ?

  Op dit moment is nog niet bekend of de verkeersstromen hier gaan veranderen. We kunnen dus niet zeggen hoe de kruispunten eruit gaat zien en of de rotonde kan blijven functioneren. Natuurlijk blijft de verkeersveiligheid altijd belangrijk, ook in een eventueel nieuwe oplossing. We houden – indien nodig – zoveel mogelijk rekening met bestaande inrichting en infrastructuur.

 • Hoe zit het in de toekomst met de bereikbaarheid van de begraafplaats, politiebureau, P+R, volkstuinen, bedrijven rondom afrit 2?

  Doel van het project is de bereikbaarheid van de omgeving en van Zaanstad als geheel zoveel mogelijk te verbeteren. Alle voorzieningen blijven sowieso bereikbaar, maar we kunnen nu nog niks zeggen over specifieke omleidingen.

 • Wat gebeurt er met woningen, sportvelden, het station en bedrijven in dit gebied?

  Daarover kunnen we nog niets over zeggen. In de planstudie wordt onderzocht en uitgewerkt hoe de knelpunten opgelost kunnen worden en welke gewenste ontwikkelingen verder worden uitgewerkt. De planstudie gaat over het herinrichten van de infrastructuur. Los daarvan onderzoekt de Gemeente Zaanstad de komende tijd de mogelijkheden voor woningbouw in dit gebied.

 • Zijn er ook plannen om de spoorovergang Krommenie-Assendelft aan te pakken?

  Nee er zijn nu geen plannen. Deze kruising heeft een andere verkeersintensiteit en er is vlakbij een alternatief: de Jan Brassertunnel. In het verleden zijn voor de spoorovergang Krommenie-Assendelft maatregelen getroffen om meer opstelruimte te creëren en de verkeersveiligheid te verbeteren.

 • Wat zijn de plannen voor woningbouw?

  In de Metropoolregio Amsterdam moeten de komende jaren veel woningen worden gerealiseerd. Ook Zaanstad groeit en dat vraagt om extra woningen, voorzieningen en een betere bereikbaarheid. De gebieden bij station Zaandijk Zaanse Schans en station Kogerveld hebben potentie om uit te groeien tot een gebied om te wonen, recreëren en te reizen. Als dit tot concrete voorstellen leidt, wordt u hierover geraadpleegd.

  De mogelijkheden voor woningbouw worden in een apart traject door de Gemeente Zaanstad verkend.

 • Wat zijn de geschatte kosten?

  We schatten de kosten voor een haalbare en goede oplossing tussen de 100 en 150 miljoen. Tijdens de planstudie wordt gedetailleerder onderzocht hoeveel de mogelijke oplossingen zullen gaan kosten. 

 • Wie betaalt de investeringskosten?

  De kosten worden verdeeld over Rijk, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad. Deze partners hebben toegezegd een financiële bijdrage te doen. Het totaal van de bijdragen van de verschillende partners zal voldoende zijn om de geschatte kosten te dekken.

 • Hoe wordt de omgeving betrokken?

  De omgeving, waaronder omwonenden, sportclubs en bedrijven, wordt nauw betrokken.

  - Voor het laatste nieuws of documenten kunnen geïnteresseerden deze website in de gaten houden.

  - Bij belangrijke ontwikkelingen informeren we de hele omgeving met een brief.

  - Regelmatig organiseren we inloopbijeenkomsten waar de hele omgeving voor wordt uitgenodigd.

  - We werken met een focusgroep. Deze focusgroep bestaat uit belanghebbenden uit de omgeving en heeft een adviserende rol over bijvoorbeeld ontwerpen. De focusgroep vormt een representatieve afspiegeling van de omgeving zodat uitkomsten uit de focusgroep zoveel mogelijk overeenkomen met wat de hele omgeving denkt.

  Alle informatie over de manier waarop u betrokken wordt vindt u op deze site onder het kopje ‘meepraten’.


 • Wanneer kunnen we een informatiebijeenkomst verwachten?

  De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 18 juni 2019. De volgende inloopbijeenkomst is nog niet gepland. Wilt u uitnodigingen ontvangen voor de eerstvolgende bijeenkomst, dan kunt u dat aangeven via guisweg@vervoerregio.nl.

 • Wat is de relatie met PHS (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer)?

  Het programma Hoogfrequent Spoorvervoer houdt in meer personentreinen op drukke trajecten. Ook tussen Alkmaar en Amsterdam gaan in de toekomst meer treinen rijden, de overweg bij de Guisweg ligt op dit traject. Dit betekent dat de slagbomen vaker dicht zullen liggen, waardoor het verkeer (auto’s en fietsers) een langere wachttijd ervaren. Een oplossing voor de overgang met Guisweg is dan ook noodzakelijk om PHS succesvol te kunnen realiseren.

 • Wat is de relatie met CAH (Corridorstudie Amsterdam-Hoorn)?

  In de corridorstudie Amsterdam – Hoorn wordt onderzocht hoe de bereikbaarheid in dat gebied kan worden verbeterd. Het project rondom de Guisweg maakt daar onderdeel vanuit. 

  Meer informatie over de Corridorstudie is te vinden op: https://www.corridoramsterdamhoorn.nl/default.aspx

 • Hebben de recente ontwikkelingen rondom de PAS en stikstof invloed op de planstudie Guisweg?

  We houden de ontwikkelingen rondom de PAS (programma aanpak stikstof) en stikstof nauw in de gaten. Omdat het project Aanpak Guisweg zit nog in een vroege fase zit,  kunnen we de juiste en noodzakelijke onderzoeken op dit onderwerp op tijd meenemen in de planstudie. We verwachten dan ook niet dat het een vertraging oplevert in de planstudie. We kunnen nu nog niet zeggen wat de impact van nieuwe regels rondom stikstof op het beoordelen van de alternatieven is. 

  Voor meer informatie over de uitspraak van de Raad van State en de status van de PAS kunt u terecht op de website van de rijksoverheid.


Staat uw vragen niet in de veelgestelde vragen, stuur dan een e-mail naar guisweg@zaanstad.nl

Berichten worden in behandeling genomen door het projectteam van Vervoerregio Amsterdam. Uw bericht wordt daarom automatisch doorgestuurd naar de Vervoerregio.

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl